Regulamin Stowarzyszenia

Regulamin Stowarzyszenia Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Niniejszy Regulamin określa cel i zasady działania Stowarzyszenia Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu, oraz prawa i obowiązki jego Członków.

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Gdynia
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska
 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilnoprawne lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 7. Podstawą działania Stowarzyszenia są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020.2261 t.j. z dnia 2020.12.16).
 8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 9. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Prezydent Miasta Gdyni.

§ 2

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu podejmuje działania w celu:
  a. budowania społeczeństwa obywatelskiego, podejmowania i wspierania inicjatyw miejskich, wzmacnianie kapitału społecznego i rozwój społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gdynia,
  b. wzmacniania zaangażowania obywateli miasta Gdynia w życie publiczne,
  c. działania na rzecz zwiększenia transparentności funkcjonowania instytucji miejskich oraz publicznych, podejmowanie kontroli obywatelskich,
  d. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Gdynia i jego społeczności,
  e. realizacji i propagowania projektów edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych,
  f. projektowania budżetu miasta w sposób określający potrzeby i aspiracje mieszkańców,
  g. działalności na rzecz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzewostanu, terenów zielonych i parków oraz stref nadmorskich;
  h. propagowania idei racjonalnego zarządzania miastem Gdynia, z uwzględnieniem słusznych potrzeb obywateli,
  i. wspomagania rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  j. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  a. nawiązywanie współpracy z osobami, podmiotami, organizacjami, społecznościami środowiskami i instytucjami działającymi w podobnym obszarze lub w zakresie realizacji podobnych celów, zarówno w mieście Gdynia jak i całej Polsce,
  b. podejmowania działań informacyjnych dotyczących działalności władz miasta Gdynia, jego jednostek organizacyjnych, podmiotów zarządzanych przez miasto, spółek z udziałami miasta Gdynia, etc. i finansowanie tych działań, w szczególności poprzez podejmowanie działań promocyjnych i wydruk stosownych materiałów informacyjnych,
  c. organizowanie prelekcji, wydarzeń, konferencji, akcji promocyjnych,
  d. publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze działania Stowarzyszenia,
  e. podejmowanie działań promocyjnych członków Stowarzyszenia lub współpracujących ze Stowarzyszeniem w ramach realizacji wspólnych celów, w szczególności poprzez podejmowanie działań promocyjnych i wydruk stosownych materiałów informacyjnych,
  f. prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i informacyjnej,
  g. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
  h. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, w tym ze składek członkowskich, darowizn, dotacji i zbiórek publicznych,
  i. prowadzenie innych działań i inicjatyw służących realizacji przyjętych celów
  j. promowanie działalności politycznej członków Stowarzyszenia;

§ 3

 1. Członkiem Zwyczajnym i Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  a. posiada status Członka Wspierającego przez co najmniej 6 miesięcy
  b. złoży deklarację członkowską na piśmie
  c. przedstawi pozytywną opinię dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Członkami Zwyczajnymi stają się wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do Stowarzyszenia na spotkaniu założycielskim w dniu 23 marca 2023 roku. Lista Członków Zwyczajnych przyjętych w tym trybie zostanie sporządzona przez Zarząd po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, deklarująca pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską na piśmie i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet Członków Wspierających.
 5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji.
 6. Członek Zwyczajny korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 7. Członek Zwyczajny i Wspierający Stowarzyszenia mają prawo:
  a. czynnego uczestniczenia we wszelkich pracach Stowarzyszenia,
  b. wyrażania opinii co do podejmowanych inicjatyw,
  c. wnioskowania o podjęcie przez Stowarzyszenie działań we wskazanym przez niego obszarze,
 8. Członek Zwyczajny i Wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek:
  a. wykonywania zadań na rzecz Stowarzyszenia, których realizacji się podejmie,
  b. zachowania w tajemnicy informacji dotyczących planowanych inicjatyw Stowarzyszenia lub akcji, chyba że osoby odpowiedzialne za organizację danej inicjatywy lub akcji postanowią inaczej,
  c. wyrażania się o pozostałych członkach Stowarzyszenia z szacunkiem i kulturą,
  d. opłacania składek członkowskich w kwocie ustalonej przez Zarząd;
 9. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a. złożenia przez członka rezygnacji,
  b. wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, podjętą na wniosek jednego z członków Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, z powodu działania sprzecznego z celami Stowarzyszenia lub godzącego w wizerunek Stowarzyszenia, a także z powodu naruszania obowiązków wobec Stowarzyszenia,
  c. nieopłacania składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy,
  d. śmierci,

§ 4

 1. Władze Stowarzyszenia stanowią:
  a. Walne Zgromadzenie Członków,
  b. Zarząd.
 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni, oraz z głosem doradczym Członkowie Wspierający.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  a. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
  b. podejmowanie inicjatyw społecznych,
  c. uchwalanie zmian Regulaminu,
  d. zmiana wysokości składki członkowskiej,
  e. nadawanie i definiowanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
  f. decydowanie o nawiązywaniu współpracy osobami, podmiotami, organizacjami, społecznościami środowiskami i instytucjami działającymi w podobnym obszarze lub w zakresie realizacji podobnych celów, zarówno w mieście Gdynia jak i całej Polsce,
  g. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
  h. wybór i odwoływanie członków Zarządu, oraz uzupełnianie składu Zarządu,
  i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  k. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 5. Uchwały w sprawie ust. 3 lit. h przyjmuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 6. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia zwoływane jest w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się również za pomocą środków porozumiewania na odległość oraz w tzw. trybie hybrydowym.
 7. Zarząd składa się z 3 osób, a jego kadencja trwa 3 lata.
 8. W poczet członków pierwszego Zarządu powołuje się osoby wskazane uchwałą Założycieli niniejszego Stowarzyszenia.
 9. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji członka, jego odwołania przez Walne Zgromadzenia, oraz w przypadkach określonych w § 3 ust. 9 lit. c i d.
 10. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a. realizacja celów Stowarzyszenia,
  b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c. sporządzanie planów pracy,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h. przyjmowanie i wykluczanie członków
 11. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 12. Podjęcie decyzji w sprawach:
  a. nabycia oraz zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  b. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,
  c. zawarcia umowy kredytu albo pożyczki,
  d. zaciągania innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000,00 zł,
  e. przejęcia długu, uznania długu, zwolnienia z długu, przystąpienia do długu, zawarcia umowy poręczenia lub zawarcia innej podobnej umowy
  wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia.
 13. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również za pomocą środków porozumiewania na odległość oraz w tzw. trybie hybrydowym.
 14. Zebranie Zarządu zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Zarządu kieruje Przewodniczący Zebrania.
 15. Decyzje Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zarząd może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. Stowarzyszenie może reprezentować każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.

§ 5

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a. ze składek członkowskich,
  b. z darowizn, spadków, zapisów,
  c. z dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wysokość składki członkowskiej od chwili przyjęcia niniejszego Regulaminu określa się na kwotę:
  a. 100,00 zł – w odniesieniu do Członków Zwyczajnych,
  b. 30,00 zł – w odniesieniu do Członków Wspierających.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 5. W przypadku zawierania umów majątkowych, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych, w szczególności dotyczących zaciągania zobowiązań przekraczających wartość 3 000,00 zł Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 6

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Załącznik – Uchwała – wysokość składki

https://www.stowarzyszenie.gdynskidialog.pl/wp-content/uploads/2024/02/uchw_1-skladka.pdf